نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی الکترولوکس Electrolux در جنوب تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-26850141

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

آذری

فعال
2 021-77577936

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

یافت آباد

فعال
3 021-77577936

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شاهپور

فعال
4 021-77577867

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهرک مسعودیه

فعال
5 021-77577867

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

امیربهادر

فعال
6 021-77581401

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

جیحون

فعال
7 021-77581401

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

کمیل

فعال
8 021-77581400

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

رودکی

فعال
9 021-77581400

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شمشیری

فعال
10 021-77581333

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

مالک اشتر

فعال
11 021-77581333

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

نازی آباد

فعال
12 021-77581334

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

گمرک

فعال
13 021-77581334

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

بریانک

فعال
14 021-77577618

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

جوادیه

فعال
15 021-77577618

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

خزانه فلاح

فعال
16 021-77573779

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

آبمنگل

فعال
17 021-77573779

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

منیریه

فعال
18 021-77573778

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

هفت چنار

فعال
19 021-77573778

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

کارون

فعال
20 021-77573777

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

زنجان

فعال
21 021-77573777

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

سلیمانی

فعال
22 021-77573776

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

هاشمی

فعال
23 021-77573775

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

تیموری

فعال
24 021-77573775

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

امامزاده حسن

فعال
25 021-77540218

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

زهتابی

فعال
26 021-77540218

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

مقدم

فعال
27 021-77577307

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

جلیلی

فعال
28 021-77573776

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

فلاح زاده

فعال
29 021-77577307

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

ابوذر

فعال
30 021-26850141

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

امیریه

فعال